Stadgar PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av admin   
2008-03-29 17:35

§ 1
S y f t e
Föreningen, vars firma är Friluftsföreningen Kvarnsjön-Veskijärve, har till ändamål att möjliggöra umgänge på fritiden i naturen vid Veskijärve, att undervisa barn och ungdomar i miljövård och om överlevnad i naturen, att främja bekantskap med estniska språket och nationella traditioner bland yngre generationer, att  förena estländare och Estlands vänner.
Föreningen skall även äga och förvalta fastigheten Sjuenda 2:2 i Södertälje kommun, bestående av byggnader och markområde.

§ 2
M e d l e m m a r
Föreningens medlemmar kan vara såväl fysiska som juridiska personer om dessa antages av föreningens styrelse. Förutsättning för medlemskap är förvärv av minst en andel à SEK 1.000:- i föreningens fastigheter. Medlemmar får ej förvärva mer än 15% av andelarna i föreningen.


§ 3
F ö r e n i n g e n s  o r g a n
Föreningens organ är ordinarie föreningsstämma, extra stämma, styrelse, föreningens revisorer.


§ 4
F ö r e n i n g s s t ä m m a
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före april månads utgång.
På ordinarie stämma skall förekomma:
  a) val av ordförande för stämman
  b) fråga om kallelse behörigen skett
  c) styrelsens och revisorernas berättelse
  d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  e) val av styrelseledamöter och suppleanter
  f) val av revisorer
  g) val av  valberedning
  h) övriga ärenden
På föreningsstämma äger varje medlem en röst per andel. Omröstningar sker öppet där sluten omröstning ej påkallas. Vid omröstningar gäller majoritetsbeslut varvid beslut om likvidation samt ändring av stadgar erfordrar minst 2/3 (två tredjedelar) av mötesdeltagarnas röstetal. Ordföranden har utslagsröst. På stämma får ingen medlem, själv eller via ombud, representera fler än 1/10 (en tiondel) av på stämman representerade totala antalet andelar.


§ 5
E x t r a  s t ä m m a
Extra stämma hålles då styrelsen finner omständigheter därtill föranledda eller då minst 10 % av andelsägarna har begärt detta av styrelsen.


§ 6
K a l l e l s e  t i l l  s t ä m m a
Kallelse till stämma skall utsändas till medlemmarna senast 30 dagar före ordinarie föreningsstämma och senast 15 dagar före extra stämma.
Till kallelsen bifogas dagordning. Förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning, propositioner och motioner till stadgar, propositioner till ändringar av det totala antalet andelar, låntagande och likvidation bifogas endast om dessa punkter står i dagordningen.

§ 7
S t y r e l s e
Ordinarie föreningsstämma utser föreningens styrelse som består av sju ledamöter varav fyra utses jämna år och tre udda år. Styrelseledamöter utses för en period av två år, och tre suppleanter för ett år.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utser inom sig i direkt anslutning till ordinarie stämman ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och dennes ersättare, samt fastighetsförvaltare Firman tecknas enligt styrelsens beslut av två ledamöter i förening eller var för sig. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.


§ 8
R e v i s o r e r
Ordinarie föreningsstämma väljer två revisorer för ett verksamhetsår. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. 


§ 9
V a l b e r e d n i n g
Ordinarie föreningsstämma utser valberedning bestående av två medlemmar för ett verksamhetsår.

§ 10
R ä k e n s k a p s å r
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Före februari månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna lämna förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.


§ 11
Ö v e r l å t e l s e   a v   a n d e l a r
Andelar i föreningen kan överlåtas antingen via köp, gåva eller arv och endast om styrelsen samtycker till detta.


§ 12
U p p h ö r a n d e t   a v  v e r k s a m h e t
I händelse att Friluftsföreningen Kvarnsjön- Veskijärve upphör med sin verksamhet och således ingen ny styrelse utses, skall föreningens andelskapital återbetalas. Eventuellt överskott tillfaller sådan verksamhet som bäst kan anses tillvarataga estnisk ungdoms intressen i eller utanför landet.


Stadgar är antagen vid extra stämman den 23 september 2007.

 

Nytt

Eesti 100

Estland firar sitt hundraårsjubileum år 2018

 
  Design by guenstigo.de & vista forum